Luke 12
Codex Bezae

1 pollwn de
oclwn sunperiecontwn kuklw,
wste allhlouV sunpnigein hrxato
legein proV touV maqhtaV * prwton
prosecete eautoiV apo thV zumhV
twn farisaiwn htiV estin upokrisiV
2 ouden gar sunkekalummenon estin
o ou fanerwqhsetai kai krupton
o ou gnwsqhsetai 3 anq wn osa
en th skoteia eipate en tw fwti
akousqhsetai kai o proV to ouV
elalhsate en toiV tameioiV khrucqhsetai
epi twn dwmatwn 4 legw de umin toiV filoiV mou
mh fobhqhtai apo twn apokte[i]nontwn
to swma - thn de yuchn mh dunamenwn
apokteinai - mhde econtwn perisson
ti poihsai 5 upodeixw de umein tina
fobhqhte :* ton meta to apokteinai
econta exousian eiV * geennan *-balein
nai legw umein touton fobhqhte
 
Fol236B
6 ouci pente strouqeia pwleitai assariwn
duo kai en ex autwn ouk estin
epilelhsmenon enwpion tou Qu
7 alla kai ai triceV umwn pasai thV kefalhV
hriqmhmenai eisin mh oun fobhqhte
pollwn gar strouqiwn diaferete umeiV
8 legw de umein paV oV an omologhsei
en emoi enprosqen twn anqrwpwn
kai o uioV tou anqrwpou omologhsei
en autw enprosqen twn aggelwn
tou Qu 9 o de arnhsamenoV me
enprosqen twn anqrwpwn *-arnhqhsetai
enprosqen twn aggelwn tou Qu
10 kai paV oV an erei logon eiV ton uion
tou anqrwpou afeqhsetai autw
eiV de to Pna to agion * ouk afeqhsetai
autw, oute en tw aiwni toutw
oute en tw mellonti 11 otan de
*-ferwsin umaV eiV taV sunagwgaV
kai taV arcaV kai taV exousiaV
mh promerimnate pwV * apologhshsqe
h ti eiphte 12 to gar agion Pna didaxei
umaV en auth th wra a dei eipein
13 eipen de tiV autw ek tou oclou didaskale
eipon tw adelfw mou merisasqai
met emou thn klhronomian
14 o de eipen autw : anqrwpe tiV me
katesthsen krithn* ef umaV
15 eipen de proV autouV: orate kai
fulassesqai apo pashV pleonexiaV
oti ouk en tw perisseuein tini estin
h zwh * ek twn uparcontwn autw
16 eipen de proV autouV parabolhn legwn
 
fol 237B
anqrwpou tinoV plousiou huforhsen
h cwra 17 kai dielogizeto en eautw legwn
ti poihsw oti ouk ecw pou sunaxw
touV karpouV mou 18 kai eipen touto
poihsw kaqelw mou taV apoqhkaV
kai poihsw autaV meizonaV
kakei sunaxw panta ta genhmata mou
**19 kai erw th yuch mou yuch eceiV
polla agaqa *** eufrainou 20 eipen de autw o QV
afrwn tauth th nukti apaitousin thn
yuchn sou apo sou a oun htoimasaV
tinoV estai [21***] 22 eipen de proV touV maqhtaV
autou dia touto legw umein mh
merimnate th yuch ti faghte mhde
tw swmati ti endushsqe 23 h gar yuch
ple[i]on estin thV trofhV kai to swma
tou endumatoV 24 katanohsate ta peteina
tou ouranou oti oute speirousin oute
qerizousin oiV ouk estin oute tameion
oute apoqhkh kai o QV trefei auta
ouci umeiV diaferetai twn peteinwn
25 tiV de ex umwn* dunatai prosqeinai
epi thn hlikeian autou phcun 26 *** kai peri twn
loipwn ti merimnate 27 katanohsate
ta krina pwV oute nhqei oute ufainei
legw de umein oti oude Solomwn
en pash th doxh autou periebaleto
wV en toutwn 28 ei de ton corton tou
agrou shmeron onta kai aurion
eiV kleibanon ballomenon o QV
outwV amfiezei posw mallon umaV
oligopistoi 29 kai umeiV mh zhteite
ti faghte h ti pihte kai mh metewrizesqai
 
Fol 238B
30 tauta gar panta ta eqnh tou kosmou
*-zhtei oiden gar o pathr umwn
oti crhzetai toutwn 31 zhteite de thn
basileian autou * kai tauta panta
prosteqhsetai umein 32 mh fobou
to meikron poimnion oti en autw
hudokhsen o Pathr umwn dounai umein
thn basileian 33 pwlhsatai ta uparconta
umwn kai dote elehmosunhn
poihsate eautoiV ballantia mh
palaioumena qhsauron aneglipton
en toiV ouranoiV opou klepthV ouk eggizei
oude shV diafqerei 34 opou gar estin
o qhsauroV umwn ekei e(s)tai kai
h kardia hmwn 35 estw umwn h osfuV
perieszwsmenh kai oi lucloi
kaiomenoi 36 kai umeiV omoioi anqrwpoiV
prosdecomenoiV ton Kn autwn pote
analush ek twn gamwn ina elqontoV
kai krousantoV euqewV anuxousin
autw 37 makarioi oi douloi ekeinoi ouV elqwn
o KV eurh grhgorountaV amhn legw
umein oti perizwsetai kai anaklinei
autouV kai parelqwn diakonhsei
autoiV 38 kai ean elqh th esperinh
fulakh **kai eurhsei outwV poihsei
kai en th deutera kai th trith
makarioi eisin * ekeinoi 39 touto de
geinwskete oti ei hdei o oikodespothV
poia wra o klepthV ercetai ouk an***
40 kai umeiV de geinesqai etoimoi
oti h wra h ou dokeite o uioV tou anqrwpou
ercetai 41 kai eipen * o PetroV Ke
 
Fol 239B
proV hmaV legeiV thn parabolhn
tauthn ** 42 eipen o KV tiV ara estin
o pistoV oikonomoV o fronimoV
o agaqoV on katasthsei o kV epi thn
qerapeian autou didonai en kairw
sitometrion 43 makarioV o douloV
ekeinoV on elqwn o kV autou eurhsei
auton poiounta outwV 44 amhn legw
umein oti epi pasin toiV uparcousin
autou katasthsei auton 45 ean de eiph
o douloV ekeinoV en th kardia autou
cronizei o KV mou ercesqai kai arxhtai
tup[t]ein touV paidaV kai taV paidiskaV
esqiwn te kai peinwn * mequskomenoV
46 hxei o kV autou en hmera h ou prosdoka
kai en wra h ou geinwskei kai dicotomhsei
auton kai to meroV autou qhsei
meta twn apistwn 47 ekeinoV de
o douloV o gnouV to qelhma tou ku autou
kai mh * poihsaV proV to qelhma autou
darhsetai pollaV 48 o de mh gnouV
poihsaV de axia plhgwn darhsetai
oligaV panti de w edwkan polu
zhthsousin ap autou perissoteron
kai w pareqento polu pleon
apaithsousin auton 49 pur hlqon balein
eiV thn ghn kai ti qelw ei hdh anhfqh
50 baptisma de ecw baptisqhnai kai
pwV sunecoma[i] ewV otou telesqh
51 dokeite oti eirhnhn paregenomhn
poihsai en th gh ouci legw umein
alla diamerismon 52 esontai gar apo tou nun
en eni oikw pente treiV diamemerismenoi
 
Fol 240B
en dusin kai duo en trisin 53 diamerisqhsontai
pathr ef uiw kai uioV epi patri autou
diamerisqhsontai mhthr epi qugatera
kai qugathr epi thn mhtera penqera
epi thn numfhn authV kai numfh
epi thn penqeran 54 elegen de kai toiV
ocloiV otan eidhte thn nefelhn
anatellousan apo dusmwn euqewV legete
ombroV ercetai kai geinetai outwV
55 kai otan noton pleonta legete
* kauswn esetai kai geinetai 56 upokritai
to men proswpon tou ouranou
kai thV ghV oidate dokeimazein plhn
ton kairon touton * ou dokimazete
57 * kai af eautwn ou krinetai to dikaion
58 wV gar upageiV meta tou antidikou sou
ep arconta en tw odw doV ergasian
apallaghnai ap autou mhpote katakreinh se
proV ton krithn kai o krithV paradwsei se
tw praktori kai o praktwr balei se
eiV fulakhn 59 legw soi ou mh exelqhV
ekeiqen ewV ou apodoiV ton escaton
kodranthn.