Luke 13
Codex Bezae

1 parhsan de tineV
* autw tw kairw apaggellonteV autw
peri twn galilaiwn wn to aima
PeilatoV emeixen meta twn qusiwn autwn 
2 kai apokriqeiV o IhV eipen autoiV
dokeite oti outoi oi Galilaioi * para pantaV
touV GalilaiouV egenonto amartwloi
oti tauta peponqasin  3 ouci legw umein
alla ean mh metanohshte panteV
omoiwV apoleisqai  4 h ekeinoi oi deka
oktw ef ouV epesen o purgoV tou Silwam

Fol 241B
kai apekteinen  autouV dokeite oti
*ofeiletai egenonto para pantaV touV
anqrwpouV touV enoikountaV Ierousalhm; 
5 ouci. legw de umein oti ean mh metanohshtai
panteV omoiwV apoleisqai 
6 elegen de tauthn thn parabolhn: sukhn
tiV eicen pefuteumenhn en tw
ampelwni autou kai hlqen zhtwn
karpon ap authV kai mh eurw
7 eipen * proV ton ampelourgon idou
eth tria af ou ercomai zhtwn karpon
en th sukh tauth kai ouk euriskw.
fere thn axeinhn ekkoyon authn
inati kai thn ghn katargei  8 o de
apokriqeiV legei autw ke afeV authn
eti touton ton eniauton ewV otou
skayw peri authn kai balw kofinon
kopriwn  9 kai ean men poihsh karpon
ei de mhge eiV to mellon ekkoyeiV authn. 
10 hn de didaskwn en mia twn sunagwgwn
*sabbatw  11 kai idou gunh en  asqeneia hn
pneumatos * eth -ih- kai hn sunkaptousa kai
mh dunamenh anakuyai eiV to
panteleV  12 eidwn de authn o IhV *eipen
auth gunai apolelusai apo thV
asqeneiaV sou 13 kai epeqhken taV
ceiraV auth kai paracrhma anorqwqh
kai edoxazen ton Qn 14 apokriqeiV de
o arcisunagwgoV aganaktwn elegen
tw oclw
oti tw sabbatw eqerapeusen
IhV ex hmerai eisin en aiV dei ergazesqai
en tautaiV oun ercomenoi qerapeuesqai
kai mh th hmera tou sabbatou 

Fol 242B
15 apekriqh de autw o IhV kai eipen upokrita
ekastoV umwn tw sabbatw ou luei
ton boun autou kai ton onon apo thV
fatnhV kai apagagwn poteizei 16 tauthn
de qugatera tou Abraam ousan hn edhsen
o satanaV idou eth -ih- ouk edei luqhnai
apo tou desmou toutou th hmera tou
sabbatou  17 kai kathscunqhsan oi
antikeimenoi autw kai paV o ocloV
ecairen en pasin oiV eqewroun
endoxoiV up autou geinomenoiV 
18 elegen de tini omoia estin h basileia
tou Qu kai tini omoiwsw authn; 
19 omoia estin kokkw sinapewV on
labwn anqrwpoV ebalen eiV ton khpon
autou kai huxhsen kai egeneto * dendron *
kai ta peteina tou ouranou kateskhnwsan
upo touV kladouV autou  20 h tini omoia
estin h
basileia tou Qu, kai tini omoiwsw
authn
  21 omoia estin zumh hn labousa
gunh enekruyen eiV aleurou sata tria
ewV ou *-zumwqh olon  22 kai dieporeueto
kata poleiV kai kwmaV didaskwn
kai poreian poioumenoV eiV Ierousalhm  
23  eipen de tiV autw Ke ei oligoi eisin oi swzomenoi
o de apokriqeiV eipen  24 agwnizesqe
eiselqein dia thV stenhV quraV
oti polloi legw umein zhthsousin
eiselqein kai ouk eurhsousin 25 af otou
an o oikodespothV eiselqh kai
apokleish thn quran kai arxhsqe
exw estanai kai krouein * legonteV
Ke Ke anoixon hmein kai apokriqeiV

erei umin ouk oida umaV poqen este 
26 tote arxhsqe legein Ke efagomen
enwpion sou kai epiomen kai en taiV
plateiaiV hmwn edidaxaV 
27 kai erei legw umein oudepote eidon
umaV * aposthte ap emou panteV
ergatai anomiaV  28 ekei estai o klauqmoV
kai o brugmoV twn odontwn otan
oyesqai Abraam kai Isaak kai Iakwb
kai pantaV touV profhtaV en th basileia
tou Qu umaV de ekballomenouV exw 
29 kai hxousin apo anatolwn kai dusmwn
kai borra kai notou kai anakleiqhsontai
en th basileia tou Qu  30 kai eidou eisin
escatoi oi esontai prwtoi kai eisin
prwtoi oi esontai escatoi 
31 En tauth th wra proshlqan autw tineV
twn farisaiwn legonteV exelqe
kai poreuou enteuqen oti HrwdhV
zhtei se apokteinai  32 kai eipen autoiV
poreuqenteV eipate th alwpeki tauth
idou ekballw daimonia
kai eiasiV apoteloumai shmeron
kai aurion kai th trith teleioumai 
33 plhn dei me shmeron kai th aurion
kai th ercomenh poreuesqai
oti ouk endecetai apolesqai prothn
exw Ierousalhm  34 Ierousalhm Ierousalhm
h apokteinousa touV profhtaV kai
liqobolousa touV apestalmenouV proV authn
posakiV hqelhsa episunaxai ta tekna sou
on tropon ornix ta nossia authV upo taV
pterugaV kai ouk hqelhsate  35 idou


Fol 244B
afietai umein o oikoV umwn erhmoV
*legw de umein ou mh me idhte ewV hxei
ote eiphte euloghmenoV o ercomenoV
en onomati Ku.