Luke 16
Codex Bezae

16:1 elegen de kai proV touV
maqhtaV * anqrwpoV tiV hn plousioV
oV eicen oikonomon kai outoV
dieblhqh autw wV diaskorpizwn ta
uparconta autou 2 kai fwnhsaV
eipen autw ti touto akouw peri sou apodoV
ton logon thV oikonomiaV * ou gar dunh
eti oikonomein 3 eipen de en eautw
o oikonomoV ti poihsw oti o kV mou
afaireitai thn oikonomian * mou skaptein
ouk iscuw epaitein aiscunomai 4 egnoin
ti poihsw ina otan metastaqw ek thV
oikonomiaV dexwntai mai eiV touV oikouV autwn
5 kai proskalesamenoV ena ekaston
twn creofiletwn tou kuriou autou
elegen tw prwtw poson ofeileiV
tw kw mou 6 o de eipen ekaton
kadouV elaiou eipen de autw dexai sou
ta grammata kai * grayon penthkonta
7 epeita tw eterw eipen *** ekaton korouV
seitou o de legei autw dexe sou ta
grammata kai grayon ogdohkonta
8 kai ephnesen o kV ton oikonomon
thV adikiaV oti fronimwV epoihsen
 
Fol 251B
dio legw umein oi uioi tou aiwnoV
toutou fronimwteroi uper touV
uiouV tou fwtoV eiV thn genean thn eautwn eisin
9 kagw legw umein poihsate eautoiV
filouV ek tou adikou mamwna
ina otan ekliph dexwntai umaV
eiV taV aiwniouV skhnaV
10 o pistoV en elacistw kai en pollw pistoV
estin kai o en oligw adikoV kai
en pollw adikoV geinetai11 ei oun
en tw adikw mamona pistoi ouk egenesqe
to alhqinon tiV umein pisteusei
12 kai ei en tw allotriw pistoi ouk egenesqe
to umeteron tiV dwsei umein
13 OudeiV oikethV dunatai dusi kurioiV
douleuein h gar ton ena meishsei
kai ton eteron agaphsei h enoV anqexetai
kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe
Qw douleuein kai mamwna 14 hkouon
de tauta * oi farisaioi filarguroi uparconteV
kai exemukthrizon auton 15 kai eipen autoiV
umeiV este oi dikaiounteV eautouV enwpion
twn anqrwpwn o de QV geinwskei
taV kardiaV umwn oti to en anqrwpoiV
uyhlon bdelugma enwpion tou Qu 16 o nomoV
kai oi profhtai ewV Iwannou eprofhteusan
apo *-te h basileia tou Qu euaggelizetai
kai paV eiV authn biazetai 17 eukopwteron de
estin ton ouranon kai thn ghn parelqein
h tou nomou mian kerean pesein
18 paV o apoluwn thn gunaika autou
kai gamwn eteran moiceuei kai o
apolelumenhn * gamwn moiceuei
 
Fol 252B
19 eipen de kai eteran parabolhn
AnqrwpoV * tiV hn plousioV kai
enedidusketo porfuran kai busson
kai eufrainomenoV kaq hmeran
lamprwV 20 ptwcoV de tiV onomati
LazaroV ebeblhto proV ton pulwna
autou eilkwmenoV 21 kai epiqumwn
cortasqhnai apo twn yicwn twn peiptontwn
apo thV trapezhV tou plousiou alla kai oi kuneV
ercomenoi eleicon ta elkh autou
22 egeneto de apoqanein ton ptwcon kai
apenecqhnai auton *eiV ton kolpon Abraam
upo twn aggelwn. apeqanen de
kai o plousioV kai etafh 23 kai en tw
adh eparaV touV ofqalmouV autou
uparcwn en basanoiV ora Abraam
apo makroqen kai Lazaron en tw kolpw autou
anapauomenon 24 kai autoV enfwnhsaV eipen
pater Abraam elehson me kai pemyon Lazaron
ina bayh to akron tou daktulou autou udatoV
kai katayuxh thn glwssan mou
oti odunwmai en th flogi tauth
25 eipen de Abraam teknon mnhsqhti
oti apelabeV ta agaqa sou en th
zwh sou kai LazaroV omoiwV ta kaka
nun de wde parakaleitai su de
odunasai 26 kai epi pasi toutoiV metaxu hmwn
kai umwn casma mega esthriktai opwV
oi qelonteV diabhnai * proV umaV mh dunwntai
mhte ekeiqen wde * diaperasai 27 eipen de
erwtw se oun pater Abraam ina pemyhV auton
eiV ton oikon tou patroV mou 28 ecw gar pente
adelfouV opwV diamarturhtai
 
Fol 253B
autoiV * mh kai autoi elqwsin
eiV touton ton topon thV basanou
29 Eipen de autw Abraam ecousi Mwusea
kai touV profhtaV akousatwsan autwn
30 o de eipen ouci pathr Abraam alla ean tiV
ek nekrwn poreuqh proV autouV
metanohsousin 31 eipen de autw
ei MwusewV kai twn profhtwn
ouk akouousin oude an tiV ek nekrwn
anasth kai apelqh proV autouV
pisteusousin.