Luke 18
Codex Bezae

elegen de kai parabolhn autoiV proV to dein
pantote proseucesqai kai mh enkakein 
2 * krithV tiV hn en th polei ton Qn mh
foboumenoV kai anqrwpon mh
entrepomenoV  3 chra de hn en th
polei ekeinh kai hrceto proV auton legousa
ekdikhson me apo tou antidikou mou 
4 kai ouk hqelen epi cronon tina
meta de tauta hlqen eiV eauton
kai legei
ei * ton Qn ou foboumai
kai anqrwpon ouk entrepomai 
5 dia ge to parecein moi kopon thn chran
tauthn apelqwn ekdikhsw authn
ina mh eiV teloV ercomenh upwpiazh me 
6 Eipen de o KV akousate ti o krithV thV
adikiaV legei  7 o de QV ou mh poihsh
thn ekdikhsin twn eklektwn autou
* bowntwn autwn nuktoV kai
hmeraV kai makroqumei en autoiV 


Fol 257B
8 legw umein * poihsei thn ekdikhsin autwn
en tacei plhn ara o uioV tou anqrwpou
elqwn eurhsei * pistin epi thV ghV 
9 Eipen de kai proV tinaV touV pepoiqotaV
ef eautoiV oti eisin dikaioi kai
exouqenountaV touV loipouV anqrwpouV 
10 ** duo anqrwpoi anebhsan eiV to ieron
proseuxasqai * eiV farisaioV kai eiV
telwlwnhV  11 o farisaioV staqeiV kaq eauton
tauta proshuceto o QV eucaristw soi
oti ouk eimi ws oi loipoi twn anqrwpwn
arpageV adikoi moicoi h kai wV outoV
o telwnhV  12 nhsteuw diV tou sabbatou
apodekatw panta osa ktwmai 
13 kai o telwnhV makroqen estwV ouk hqelen
oude touV ofqalmouV eiV ton ouranon eparai
all etupte * to sthqoV autou legwn
o QV eilasqhti moi tw amartwlw 
14 legw umein katebh outoV dedikaiwmenoV
** mallon par aikeinon ton farisaion
oti paV o uywn auton tapeinwqhsetai
o de tapeinwn eauton uywqhsetai 
15 proseferon de autw paidia ina autwn
apthtai idonteV de oi maqhtai
epeteimwn autoiV  16 o de IhV
prosekaleito auta legwn afete
ta paidia ercesqai proV me
kai mh kwlushtai auta twn gar
toioutwn estin h basileia tou qeou 
17 amhn gar legw umein oV an mh
dexhtai thn basileian tou Qu wV
paidion ou mh eiselqh eiV authn 
18 kai ephrwthsen tiV auton arcwn*

Fol 258B
didaskale agaqe ti poihsaV
zwhn aiwnion klhronomhsw 
19 O de eipen autw ti me legeiV agaqon
oudeiV agaqoV ei mh eiV o QV 
20 taV entolaV oidaV o de eipen poiaV
Eipen de o IhV to
ou moiceuseiV
ou foneuseiV ou kleyeiV
ou yeudomarturhseiV teima ton
patera sou kai thn mhtera  21 o de eipen
tauta panta efulaxamhn ek neothtoV
22 akousaV de o IhV eipen autw eti en soi
leipei panta osa eceiV pwlhson
kai *-doV  toiV ptwcoiV kai exeiV qhsauron
en toiV ouranoiV kai deuro akolouqi moi 
23 o de akousaV tauta perilupoV egeneto
hn gar plousioV sfodra  24 idwn de auton
perilupon genomenon eipen o IhV
pwV duskolwV oi ta crhmata econteV
eiV thn basileian tou Qu eiseleusontai  
25 eukopwteron gar estin kamhlon
dia trumatoV belonhV  dielqein
h plousion eiselqein  eiV thn basileian
tou Qu  26 eipon de oi akouonteV kai tiV
dunatai swqhnai  27 o de eipen ta adunata
para anqrwpoiV dunata para * qew estin 
28 Eipen de o PetroV idou hmeiV ta idia
afenteV hkolouqhsamen soi 
29 O de eipen autoiV  amhn legw umein *
oudeiV estin oV afhken oikiaV
h goniV h adelfouV h adelfaV
h gunaika h tekna en tw kairw toutw
eneken thV basileiaV tou Qu 
30 ean mh labh eptaplasiona en tw

Fol 259B
kairw toutw kai en tw aiwni
tw ercomenw zwhn aiwnion 
31 paralabwn de touV  - ib - eipen * autoiV
idou anabainomen eiV Ierousalhm
kai telesqhsetai panta ta gegrammena
dia twn profhtwn peri tou uiou tou anqrwpou 
32 oti paradoqhsetai * toiV eqnesin kai
empaicqhsetai * kai enptusqhsetai 
33 kai  mastigwsanteV apokteinousin
auton kai th hmera th trith
anasthsetai  34 autoi de toutwn ouden
sunhkan all hn to rhma * kekrummenon
ap autwn kai ouk egeinwskon ta
legomena  35 egeneto de en tw engeizein
auton eiV Iereicw tufloV tiV
epaitwn ekaqhto para thn odon
36 akousaV de oclou paraporeuomenou
epunqaneto ti an eih touto 
37 aphggeilan de autw oti IhV o NazarhnoV
parercetai 38 o de ebohsen legwn
Ihu uie Daueid elehson me 39 oi de
proagonteV epeteimwn autw ina
seighsh autoV de *mallon ekrazen
uios Daueid elehson me 40 staqeiV de * IhV
ekeleusen auton acqhnai *
eggisantoV de autou ephrwthsen
auton  41 ti soi qeleiV poihsw o de eipen
Ke ina anableyw 42 kai apokriqeiV *
eipen autw anableyon h pistiV sou
seswken se 43 kai paracrhma
anebleyen kai hkolouqei autw
doxazwn ton Qn kai paV o laoV
idwn edwken doxan tw qew. Kai