Luke 23
Codex Bezae

1 kai anastanteV **
hgagon auton auton epi * Peilaton
2 hrxanto de kathgorein autou legonteV
touton euron diastrefonta
to eqnoV hmwn kai kwluonta
forouV didonai Kaisari legonta de
eauton Crn basilea einai
3 O de PilatoV ephrwthsen auton legwn
su ei o basileuV twn ioudaiwn
o de apokriqh autw legwn su legeiV
4 o de PeilatoV eipen proV touV arciereiV
kai touV oclouV ouden euriskw aition
en tw anqrwpw toutw 5 oi de eniscuon
legonteV * anaseiei ton laon didaskwn
kaq olhV thV ghV arxamenoV apo thV
GalilaiaV ewV wde 6 akousaV de o
PeilatoV thn Galilaian ephrwthsen
ei apo thV GalilaiaV o anqrwpoV
estin 7 epignouV de oti ek thV exousiaV
Hrwdou estin anepemyen auton
tw Hrwdh onti *autw en IerosolumoiV
en ekeinaiV taiV hmeraiV 8 o de HrwdhV
eidwn ton Ihn ecarh leian hn gar
qelwn eidein auton ex ikanwn cronwn
dia to akouein peri autou kai hlpizen
ti shmeion eidein up autou geinomenon
9 ephrwta de auton en logoiV eikanoiV
autoV de ouk apekrinato autw ouden
 
 
Fol 277B
10 eisthkeisan de oi arciereiV
kai oi grammateiV eutonwV
kathgorounteV autou 11 exouqenhsaV de
auton o HrwdhV sun toiV strateumasin
autou kai enpaixaV peribalwn auton
aesqhta lampran anepemyen auton
tw Peilatw 12 onteV de en ahdia
o PilatoV kai o HrwdhV egenonto
filoi en auth th hmera 13 o de PeilatoV
sugkalesaV touV arciereiV kai touV
arcontaV kai panta ton laon 14 eipen
proV autouV kathnegkate moi ton
anqrwpon touton wV apostrefonta
ton laon kagw de anakrinaV enwpion
umwn ouden euron aition en autw ***
15 all oude HrwdhV anepemya gar umaV
proV auton kai * ouden axion qanatou
pepragmenon estin en autw 16 paideusaV oun
auton apolusw [17]-18 anekraxan de pan
plhqei legonteV aire touton,airai touton
apoluson de hmein ton Barabban
19 ostiV hn dia stasin tina genomenhn
en th polei kai fonon beblhmenoV
eiV fulakhn [17] anagkhn de eicen kata
eorthn apoluein autoiV ena
20 palin de o PeilatoV prosefwnhsen
autouV qelwn apolusai ton Ihn
21 oi de ekraxan * staurou staurou [au]ton
22 o de triton eipen proV autouV ti gar
kakon epoihsen outoV oudemian
aitian qanatou euriskw en autw
paideusaV oun apolusw auton
23 oi de epekeinto fwnaiV megalaiV
 
 
 
Fol 278B
aitoumenoi auton staurwqhnai kai
katiscuon ai fwnai autwn kai twn
twn arcierewn 24 epekreinen de
o PeilatoV genesqai to aithma autwn
25 apelusen de ton **eneka fonou
beblhmenon eiV fulakhn
on htounto ton de Ihn paredwken
tw qelhmati autwn 26 wV de
aphgagon auton epilabomenoi
tina Simwna Kurhnaion
ercomenon apo agrou epeqhkan autw
ton stauron ferein opeisoqen tou Ihu
27 hkolouqei de to plhqoV autw
tou laou kai gunaikeV
ai ekoptonto auton kai eqrhnoun
28 strafeiV de o IhV eipen proV autaV
qugatereV Ierou-erou-salhm mh
klaiete * eme mhde penqeite
all eautaV klaiete kai * ta tekna
umwn 29 oti eleusontai hmerai
en aiV erousin makariai ai steirai
kai*koiliai ai ouk egennhsan
kai mastoi oi ouk exeqreyan
30 tote arxontai legein toiV oresin
pesetai ef hmaV kai toiV bounoiV
kaluyate hmaV 31 oti ei en tw ugrw xulw
tauta poiousin en tw xhrw ti genhsetai
32 hgonto de kai eteroi duo kakourgoi
sun autw anereqhnai 33 kai ote hlqan
epi ton topon ton kaloumenon kranion
ekei estaurwsan auton kai touV kakourgouV
omou on men ek dexiwn on de
ex aristerwn [34 a***] 34b - diemerizonto de
 
 

Fol 279b

ta imatia autou balonteV
klhron 35 kai eisthkei o laoV orwn
*-emukthrizon de auton kai ** elegan autw
allouV eswsaV seauton swson
ei uioV ei tou Qu ei cristoV * ei o eklektoV
36 enepezon de autw kai oi stratiwtai
prosercomenoi oxoV te prosferon *
37 *legonteV caire o basileuV twn Ioudaiwn **
periteqenteV autw kai akanqinon
stefanon 38 hn de kai h epigrafh
epigegrammenh ep autw grammasin
ellhnikoiV rwmaikoiV ebraikoiV
o basileuV twn ioudaiwn outoV estin
39 eiV de twn *kakourgwn eblasfhmei
auton *** 40 apokriqeiV de o eteroV
epeteima autw legwn oti ou-* fobh su
ton Qn oti en tw autw krimati ei
41 kai hmeiV esmen kai hmeiV men
dikaiwV axia gar wn epraxamen
apolambanomen outoV de ouden
ponhron epraxen 42 kai strafeiV
proV ton Krn eipen autw mnhsqhti mou
en th hmera thV eleusewV sou
43 ApokriqeiV de o Ihs eipen autw tw eplhsonti
qarsei shmeron met emou esh
en tw paradeisw 44 kai hn * wsei
wra ekth kai skotoV egeneto
ef olhn thn ghn ewV wraV
enathV 45 eskotisqh de o hlioV [45b]
46 kai fwnhsaV o IhV megalh fwnh
eipen Pater eiV ceiraV sou paratiqhmi
to pneuma mou touto de eipwn exepneusen
[45b kai to katapetasma tou naou *
 

FOL 280B

escisqh] 47kai * o ekatontarcoV * fwnhsaV
edoxasen ton Qn legwn ontwV
dikaioV hn o anqrwpoV outoV 48 kai panteV
oi sumparagenomenoi epi * qewreia *
ocloi qewrhsanteV ta genomena
tuptonteV ta sthqh kai ta metwpa
upestrefan 49 eisthkeisan de panteV oi
gnwstoi autou apo makroqen kai gunaikeV
ai sunakolouqhsasai autw
apo thV GalilaiaV orwsai tauta
50 kai idou anhr onomati Iwshf
bouleuthV uparcwn * agaqoV kai dikaioV
51 outoV ouk hn sunkatatiqemenoV th boulh
kai th praxh autwn apo ArimaqiaV
polewV twn Ioudaiwn oV prosedeceto
thn basileian tou Qu 52 * proselqwn tw Peilatw
hthsato to swma tou Ih 53 kai kaqelwn
enetulixen to swma tou Ihu en sindoni
kai eqhken auton en mnhmeiw
lelatomhmenw ou ouk hn oupw
oudeiV keimenoV 53b kai qentoV autou epeqhken
tw mnhmeiw leiqon on mogis eikosi
ekulion 54 hn de h hmera prosabbatou
55kathkolouqhsan de duo
gunaikeV aitineV hsan sunelhluquiai*
apo thV aGalilaiaV kai eqeasanto
to mnhma **autou 56 upostreyasai de
htoimasan arwmata kai mura
kai to men sabbaton hsucasan **