Luke 24
Codex Bezae

1 * mia de
twn sabbatwn orqrou baqewV
hrconto epei to mnhma fairousai
a htoimasan * kai tineV sun autaiV
elongizonto de en eautaiV
 

Fol 281b

Tis ara apokulisei ton liqon
2 elqousai de euron ton liqon
apokekulismenon apo tou mnhmeiou
3 eiselqousai de ouc euron to swma**
4 kai egeneto en tw aporeisqai autaV
peri autou * idou duo andreV epesthsan
autaiV en esqhti astraptoush
5 enfoboi de genomenai * ekleinan ta
proswpa eiV thn ghn oi de eipan proV autaV
ti zhteite ton zwnta meta twn nekrwn
[6a***] 6b- mnhsqhte de osa elalhsen umein
eti wn en th Galilaia 7*oti dei ton uion
tou anqrwpou paradoqhnai eiV ceiraV
anqrwpwn* kai staurwqhnai kai th trith
hmera anasthnai 8 kai emnhsqhsan twn
rhmatwn autou 9 kai upostreyasai
** aphggeilan panta tauta toiV endeka
kai pasi toiV loipoiV
10 Maria h magdalhnh kai Iwanna
kai Maria h iakwbou kai ai loipai sun autaiV
*elegan proV autouV apostolouV tauta
11 kai efanhsan enwpion autwn
wsei lhroV ta rhmata tauta kai hpistoun autaiV
[12 ***] 13 hsan de duo poreuomenoi ex autwn
en auth th hmera eiV kwmhn apecousan
stadiouV exhkonta apo Ierousalhmhm
onomati OulammaouV
14 * wmeiloun de proV eautouV
peri pantwn * sumbebhkotwn toutwn
15 kai egeneto en tw omeilein autouV
kai sunzhtein kai * o IhV eggisaV
suneporeueto autoiV 16 oi de ofqalmoi autwn
ekratounto tou mh epignwnai auton
 
 

Fol 282b

17 o de eipen* tineV oi logoi outoi ouV antiballetai
proV eautouV peripatounteV * skuqrwpoi
18 apokriqeiV de eiV w onoma kleopaV
eipen proV auton su monoV paroikeiV
Ierousalhm *ouk egnwV ta genomena en auth
en taiV hmeraiV tautaiV 19 o de eipen autw poia
**ta peri Ihu tou nazwraiou oV egeneto anhr
profhthV dunatoV en logw kai ergw
enwpion tou Qu kai pantoV tou laou
20 *-wV touton paredwkan oi arciereiV
kai oi arconteV hmwn eiV krima
qanatou kai estaurwsan auton
21 hmeiV de hlpizomen oti autoV hn
o mellwn lutrousqai ton Israhl
alla ge kai sun pasin toutoiV
trithn * hmeran shmeran agei af ou tauta
gegonen 22 alla kai gunaikeV tineV *
exesthsan hmaV genomenai
orqrinai epei to mnhmeion 23 kai mh
eurousai to swma autou hlqon legousai
*optasian aggelwn ewrakenai
oi legousin auton zhn 24 kai aphlqon
tineV ek twn sun hmein
epi to mnhmeion kai euron outwV
*-wV eipon * ai gunaikeV auton de
ouk eidomen 25 o de eipen proV autouV
w anohtoi kai bradeiV th kardia * epi pasin
oiV elalhsan oi profhtai
26 oti tauta edei paqein ton Crn
kai eiselqein eiV thn doxan autou
27 kai hn arxamenoV apo MwsewV kai * pantwn
twn profhtwn *-hrmhneuein
autoiV en * taiV grafaiV ta peri*-autou 28 kai hggisan
 
 
 
Fol 283b
eiV thn kwmhn ou eporeuonto
kai autoV prosepoihsato porrwterw
poreuesqai 29 kai parabiasanto auton legonteV
meinon meq hmwn oti proV esperan *
kai kleiken * h hmera kai eishlqen
*meinai met autwn 30 kai egeneto
en tw katakliqhnai auton *
labwn * arton huloghsen
kai * prosedidou autoiV 31 labontwn de
autwn ton arton ap autou
hnughsan oi ofqalmoi autwn
kai epegnwsan auton kai autoV afantoV
egeneto ap autwn 32 oi de eipon proV eautouV
ouci h kardia hn hmwn kekalummenh
wV elalei hmein en th odw
*wV *-hnugen hmein taV grafaV
33 kai anastanteV lupoumenoi auth th wra
upestreyan eiV Ierousalhm kai euron
hqroismenouV touV -ia- kai touV sun autoiV
34 legonteV oti ontwV hgerqh
o KV kai wfqh Simwni 35 kai autoi
exhgounto ta en th odw kai oti egnwsqh
autoiV en th klasei tou artou 36 tauta de
autwn lalountwn autoV estaqh
en mesw autwn ***autoi de 37 ptohqenteV
kai emfoboi genomenoi edokoun fantasma
qewrein 38 o de eipen autoiV ti tetaragmenoi
estai kai eina ti dialogismoi
anabainousin en th kardia umwn
39 idete taV ceiraV mou kai touV podaV mou
oti egw autoV eimi yhlafhsate* kai idete
*to pneuma osta ouk ecei kai sarkaV
kaqwV eme blepete econta
 
 

FOL 284b

[40 ***] 41 eti de apistountwn autwn
apo thV caraV kai qaumazontwn
eipen * ecete ti brwsimon enqade
42 ka epedwkan autw icquoV optou
meroV 43 kai labwn enwpion
autwn efagen 44 kai eipen autoiV
outoi oi logoi mou ouV elalhsa
proV umaV en w hmhn sun umein
oti dei plhsqhnai panta ta gegrammena
en tw nomw MwusewV kai* profhtaiV
kai*yalmoiV peri emou 45 tote dihnuxen
autwn ton noun tou sunienai taV grafaV
46 kai eipen autoiV oti outwV gegraptai ton
Crn paqein kai anasthnai * th trith hmera
47 kai khrucqhnai epi tw onomati autou
metanoian kai afesin amartiwn
wV epi panta ta eqnh arxamenwn
apo Ierousalhm 48 kai umeiV de
martureV toutwn 49 kai egw apostellw
thn epaggelian * mou ef umaV
umeiV de kaqisate en th polei ewV otou
endushsqe dunamin ex uyouV
50 exhgagen de autouV exw * proV
bhqanian eparaV de taV ceiraV*
huloghsen autouV 51 kai egeneto
en tw eulogein auton autouV
apesth ap autwn *** 52 kai autoi* upestreyan
eiV Ierousalhm meta caraV megalhV
53 kai hsan diapantoV en tw ierw
ainounteV ton Qn.

Euaggelion kat Loukan
eplhrwqh. arcetai kat Markon