Luke 4
Codex Bezae

Ihs de plhrhs Pns agiou upestreyen apo tou
Iordanou kai hgeto en tw pneumati
en th erhmw [2] hmeras tessarakonta
peirazomenos upo tou satana.
Kai ouk efagen ouden en tais hmerais ekeinais
kai suntelesqeiswn autwn epeinasen.
[3] Eipen de autw o diabolos ei uios ei tou Qu
eipe ina oi liqoi outoi artoi genwntai
[4] kai apokriqeis * o Ihs eipen :Gegraptai
*Ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpos
all en panti rhmati Qu.
[5] Kai anagagwn auton eis oros uyhlon
leian, edeixen autw pasas tas basileias
tou kosmou en stigmh cronou:
[6] kai eipen pros auton o diabolos: Soi dwsw
ths exousian tauthn apasan kai thn doxan
toutwn, oti emoi paradedotai kai w an qelw
[7] didwmi authn: su oun ean proskunhshs
enwpion emou estai sou pasa.
[8] kai apokriqeis autw o Ihs eipen Gegraptai
Kn ton Qn sou proskunhseis kai autw monw
latreuseis. [9] Kai hgagen auton eis
Ierousalhm kai esthsen auton
epi to pterugion tou ierou, kai eipen autw
Ei uios ei toutou Qu, bale seauton enteuqen
[10] katw. Gegraptai gar oti tois aggelois
autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se,
[11] kai oti epi ceirwn arousin se mhpote
proskoyhs pros liqon ton poda sou.
[12] kai apokriqeis o Ihs eipen autw *
gegraptai [13] Ouk ekpeiraseis Kn ton Qn sou.
Kai suntelesas panta peirasmon
o diabolos apesth ap autou acri cronou.
 

Fol 198B

[14] Kai upestreyen o Ihsous en th dunamei tou
Pns eis thn Galilaian. kai fhmh exhlqen
kaq olhs ths pericwrou peri autou.
[15] kai autos ed[id]asken en tais sunagwgais *
doxazomenos upo pantwn.
[16] Elqwn de eis Nazared - opou hn ***
kata to eiwqos *en th hmera twn sabbatwn -
eis thn sunagwghn kai anesth
anagnwnai. [17] kai epedoqh autw *
o profhths Hsaias kai [an]aptuxas *
euren ton topon ou hn gegrammenon
[18] Pna Ku ep eme ou eineken ecreisen me
euaggelisasqai ptwcois. Apestalmai
khruxai aicmalwtois afesin
kai tuflois anableyin aposteilai
teqraumatismenous en afesei[19] khruxai eniauto
Ku dekton.[20] kai p[t]uxas to biblion
apodous tw uphreth ekaqisen:
kai pantwn en th sunagwgh
oi ofqalmoi hsan atenizontes autw.
[21]Hrxato de legein pros autous *shmeron
peplhrwtai h grafh auth en tois wsin
umwn. [22] kai pantes emarturoun autw
kai eqaumazon epi tois logois ths caritos
tois ekporeuomenois ek tou stomatos
autou, kai elegon Ouci uios Iwshf
estin outos; [23] kai eipen pros autous
Pantws ereite moi thn parabolhn
tauthn Iatre qerapeuson seauton:
osa hkousamen geinomena eis
*Kafarnaoum poihson kai wde en th
patridi sou. [24] eipen de Amhn Amhn legw umeiV
oti oudeis profhths dektos estin
 
Fol 198B
en th patridi autou.[25] ep alhqeiaV de legw
umein pollai chrai hsan en taiV
hmeraiV Hliou en tw Istrahl ote
ekleisqh o ouranoV * eth tria kai mhna ex
wV egeneto limoV megaV
epi pasan thn ghn [26] kai proV oudemian
autwn epemfqh HleiaV ei mh eiV
Sarepta thV SidoniaV proV gunaika chran
[27] kai polloi leproi hsan en tw israhl
epi Elisaiou tou profhtou kai oudeiV
autwn ekaqarisqh ei mh NaimaV o SuroV
[28] Oi de eplhsqhsan panteV qumou
en th sunagwgh akousanteV tauta
[29] kai anastanteV exebalon auton
exw thV polewV kai hgagon auton
ewV ths ofruoV tou orouV ef ou h poliV
oikodomhtai autwn wste katakrhmnisai
auton[30] autoV de dielqwn dia mesou
autwn eporeueto [31] kai kathlqen
eiV Kafarnaoum polin thV GalilaiaV
thn paraqalassion en oriois
Zaboulwn kai Nefqaleim kai hn
didaskwn autouV en toiV sabbasin.
[32] kai exeplhssonto epi th didach autou
oti en exousia hn o logoV autou
[33]Hn de en th sunagwgh anqrwpoV ecwn
pneuma daimonion akaqarton kai anekraxen
fwnh megalh [34 ] legwn * ti hmein kai soi
Ihu nazorhnai hlqeV hmaV wde
apolesai. oida se tiV ei o agioV tou Qu.
[35] kai epetimhsen autw o IhV legwn
feimwqhti kai exelqe ap autou kai
reiyas auton to daimonion eiV * meson .
 
Fol200B
anakraugasan te exhlqen ap autou
mhden blayas auton [36] kai egeneto
qamboV megas epi pantaV kai
sunelaloun proV allhlouV legonteV
tiV o logoV outoV oti en exousia kai
dunamei epitassei toiV akaqartoiV
pneumasin kai exercontai [37] kai exhlqen
h akoh peri autou eiV panta topon thV
pericwrou [38] anastaV de apo thV sunagwghV
*_hlqen eiV thn oikian SimwnoV kai Andraiou.
Penqera de tou SimwnoV hn katecomenh
puretw megalw kai hrwthsan auton
peri authV [39] kai epistaqeis epanw authV
epeteimhsen tw puretw kai afhken
authn paracrhma wste anastasan
authn diakonein autoiV [40] dusantoV de
tou hliou panteV oi eican asqenountaV
nosoiV poikilaiV eferon autouV
proV auton; o de eni ekastw * taV ceiraV
epitiqeiV eqerapeuen autouV .
[41] exhrceto de kai daimonia apo pollwn
kraugazonta kai legonta oti su ei *
o uioV tou Qu kai epiteimwn ouk eia
auta lalein oti hdeisan auton * Crn einai
[42] genomenhV de hmeraV exelqwn
eporeuqh eiV erhmon topon kai oi
ocloi epezhtoun auton kai hlqon
ewV autou kai epeicon auton tou mh
poreuesqai ap autwn [43] o de eipen
proV autouV oti dei me kai eis taV
allas poleis euaggelisasqai aut
thn basilian tou Qu * eiV touto gar
apestalhn [44] kai hn khrusswn eis taV
sunagwgaV thV galilaiaV.