Luke 9
Codex Bezae

sunkalesamenoV de
touV .ib. edwken autoiV dunamin
kai exousian epi pasan * daimonion
kai nosouV qerapeuein 2 kai apesteilen
autouV khrussein thn basileian tou Qu
kai iasqai touV asqeneiV 3 kai eipen proV autouV
mhden airete eiV thn odon mhte rabdon
mhte phran mhte arton mhte argurion
mhte ana duo citwnaV ecein
4 kai eiV hn an oikian eiselqhte
ekei menete kakeiqen exercesqe
5 kai osoi an mh dexwntai umaV
exercomenoi ek thV polewV ekeinhV
ekteinaxate ton koniorton * twn podwn umwn
eiV marturion ep autouV
6 exercomenoi de kata poleiV kai hrconto
euaggelizomenoi kai qerapeuonteV
pantacou 7 AkousaV de HrwdhV
o tetrarchV ta ginomena** hporeito
dia to legesqai upo tinwn oti
IwanhV ek nekrwn anesth
8 upo tinwn de oti HleiaV efanh
alloi de oti profhthV * twn arcaiwn
hnesth 9 eipen de HrwdhV oti
 
Fol 221B
Iwanhn egw apekefalisa tiV de
estin outoV peri ou egw tauta akouw
kai ezhtei auton eidein 10 kai upostreyanteV
oi apostoloi dihghsanto autw osa
epoihsan kai paralabwn autouV
anecwrhsen kat idian eiV kwmhn
legomenhn bhdsaida 11 oi de ocloi
gnonteV hkolouqhsan autw kai
apodexamenoV autouV elalei
autoiV peri thV basil[e]iaV tou Qu
kai touV creian econtaV qerapeiaV
autou pantaV iato
12 h de hmera hrxato kleinein proselqonteV de
oi dwdeka eipon autw apoluson ton oclon
ina poreuqenteV eiV taV kuklw
kwmaV kai touV agrouV kataluswsin
***oti wde en erhmw topw esmen
13 eipen de proV autouV dote autoiV (utoiV) umeiV
fagein oi de eipan ouk eisin hmein
pleon h pente artoi kai duo icqueV
ei mh ti hmeiV poreuqenteV agoraswmen
eiV panta ton laon touton brwmata
14 hsan gar andreV ws pentakiscilioi
eipen de proV touV maqhtaV autou
katakleinate autouV klisiaV wsei ana
penthkonta 15 kai epoihsan outwV
**16 labwn de touV pente artouV kai touV
duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon
proshuxato kai euloghsen ep autouV *
kai edidou toiV maqhtaiV paratiqenai
toiV ocloiV 17 kai efagon kai ecortasqhsan
panteV kai hrqh to perisseuma twn
klasmatwn kofinoi dekaduo
 
Fol 222B
18 - kai egeneto en tw einai autouV * kata monaV
sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen
autouV legwn tina me legousin
oi ocloi einai 19 oi de apokriqenteV
eipan Iwanhn ton baptisthn
alloi de Hleian h ena twn profhtwn
20 eipen de autoiV umeiV de tina me
legete einai apokriqeiV de o PetroV
eipen : ton crn Uion tou Qu 21 o de epiteimhsaV
autoiV parhggeilen mhdeni legein touto
22 eipwn, oti dei ton uion tou anqrwpou
polla paqein kai apodokimasqhnai
upo twn presbuterwn kai arcierewn
kai grammatewn kai apoktanqhnai
kai meq hmeraV treiV anasthnai
23 elegen de proV pantaV ei tiV qelei
opisw mou ercesqe *-arnhsasqw
eauton *** kai akolouqeitw moi
24 oV gar an qelh thn yuchn autou swsai
apolesei authn oV d an apolesh
thn yuchn autou eneken emou
outoV swsei authn 25 ti gar wfelei
anqrwpon kerdhsai ton kosmon olon
eauton de apolesai h zhmiwqhnai
26 oV gar an aipescunqh eme kai touV emouV*
touton o uioV tou anqrwpou epaiscunqhsetai
otan elqh en th doxh autou kai tou PnV autou
kai twn agiwn aggelwn 27 legw de
umein oti alhqwV eisin tineV
twn wde estwtwn oi ou mh geusontai
qanatou ewV an eidwsin ton uion
tou anqrwpou ercomenon en th doxh autou
28 egeneto de meta touV logouV toutouV
 
Fol 223B
wsei hmerai oktw kai paralabwn
Petron kai Iakwbon kai Iwanhn
anebh eiV to oroV proseuxasqai
29 kai egeneto en tw proseucesqai auton
h idea tou proswpou autou hlloiwqh
kai o imatismoV autou leukoV exastraptwn
30 kai idou andreV duo sunelaloun autw
*hn de MwushV kai HleiaV 31 * ofqenteV en doxh
elegon de thn exodon autou hn mellei
plhroun eiV Ierousalhm 32 o de PetroV
kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw
diagrhgorhsanteV de idon thn doxan autou
kai touV duo andraV touV sunestwtaV autw
33 kai egeneto en tw diacwrisqhnai autouV
ap autou eipen o PetroV *tw Ihu epistata
kalon estin hmaV wde einai; qeleiV
poihsw wde treiV skhnaV mian soi
kai mian Mwusei kai mian Hleia
mh eidwV a legei 34 tauta de autou legontoV
egeneto nefelh kai epeskiasen autouV
efobhqhsan de en tw ekeinouV
eiselqein eiV thn nefelhn 35 kai fwnh hlqen
ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou
o agaphtoV en w hudokhsa akouete autou
36 kai en tw genesqai thn fwnhn eureqh
IhV monoV autoi de eseighsan kai oudeni
aphggeilan en ekeinaiV taiV hmeraiV [oude
wn eqeasan[to] 37 egeneto de dia thV hmeraV
katelqonta auton apo tou orouV sunelqein
autw oclon polun 38 kai idou anhr
apo tou oclou ebohsen legwn didaskale
deomai sou epibleyon epi ton uion mou
oti monogenhV moi estin 39 * lambanei gar
 
Fol 224B
auton * exaifnhV pneuma kai rhssei
kai sparassei * meta afrou kai mogiV
apocwrei ap autou kai suntribei auton
40 kai edehqhn twn maqhtwn sou ina
apallaxwsin auton kai ouk hdunhqhsan
41 apokriqeiV de o IhV eipen w genea
apiste kai diestrammenh ewV pote esomai
proV umaV kai anexomai umwn
prosenegke * ton uion sou 42 eti de
prosercomenou autou errhxen auton
to daimonion kai sunetaraxen
epetimhsen de o IhV tw akaqartw
*pneumati kai afhken auton kai
apedwken ton paida tw patri autou
43 panteV de exeplhssonto epi th
megaleiothti tou Qu; pantwn de
qaumazontwn epi pasin oiV epoiei
eipen proV touV maqhtaV autou
44 qesqai umeiV eiV ta wta umwn touV logouV
toutouV o gar uioV tou anqrwpou
mellei paradidosqai eiV ceiraV
anqrwpwn 45 oi de hgnooun to rhma
touto kai hn *-kekalummenon ap autwn
ina mh aisqwntai auto kai efobounto
eperwthsai * peri tou rhmatoV toutou :
46 ***to tiV an eih meizwn autwn 47 o de IhV
idwn ton dialogismon autwn
thV kardiaV epilabomenoV paidion
esthsen * par eauton 48 kai eipen * oV an
dexhtai to paidion touto epi tw
onomati mou eme decetai kai ton
***aposteilanta me o gar mekroteroV
en pasin umein * outoV este megaV
 
 
Fol 225B
49 apokriqeiV de * IwanhV eipen epistata
eidomen tina epi tw onomati sou
ekballonta daimonia kai ekwlusamen
auton oti ouk akolouqei meq hmwn
50 Eipen de * o IhV mh kwluete auton
oV gar ouk estin kaq umwn uper umwn
estin 51 egeneto de en tw *-plhrousqai
taV hmeraV thV analhyewV autou
kai autoV to proswpon autou esthrixen
tou poreuesqai eiV Ierousalhm
52 kai apesteilen aggelouV pro proswpou
autou kai poreuqenteV eishlqon
eiV kwmhn Samareitwn wste etoimasai
autw 53 kai ouk edexanto auton oti
to proswpon autou hn poreuomenon
eiV Ierousalhm 54 idonteV de oi maqhtai
autou IakwboV kai IwanhV eipon
Ke qeleiV eipwmen pur katabhnai
ek tou ouranou kai analwsai autouV
wV kai HleiaV epoihsen 55 strafeiV de
epetimhsen autoiV kai eipen
ouk oidate poiou pneumatoV este
56 kai eporeuqhsan eiV eteran kwmhn
57 Kai egeneto poreuomenwn autwn
en th odw eipen tiV proV auton
akolouqhsw soi opou an upageiV
58 kai eipen autw o IhV ai alwpekeV fwleouV
ecousin kai ta peteina tou ouranou
kataskhnwseiV o de uioV tou anqrwpou
ouk ecei pou thn kefalhn kleinh
59 Eipen de proV eteron akolouqi moi
o de eipen * epitreyon moi prwton
apelqonta qayai ton patera mou
 
Fol 226B
60 O de eipen autw afeV touV nekrouV
qayai touV eautwn nekrouV su de
poreuqeiV diaggelle thn basileian tou Qu
61 eipen de kai eteroV akolouqhsw soi Ke
epitreyon de moi prwton apotaxasqai
toiV eiV * oikon mou 62 o de IhV eipen * autw
OudeiV eiV ta opisw blepwn kai epiballwn
thn ceira autou ep arotron euqetoV estin
eiV thn basileian tou Qu .